Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Begripsbepaling

 1. Begeleider: een student(e), die als vrijwilliger werkzaam is bij UPgrade, die een kind zal ondersteunen in zijn of haar schoolwerk.
 2. Diensten: alle aangeboden activiteiten en ondersteuningen aan een kind.
 3. Leerling: ieder kind dat ondersteuning krijgt van UPgrade en op grond van de overeenkomst tussen UPgrade en wederpartij gebruik maakt van de diensten van UPgrade.
 4. Locatie: UPgrade opereert en is gevestigd op adres Plein 40-45 nr. 5, 1063 KP Amsterdam.
 5. Maandelijkse bijdrage: het bedrag dat maandelijks wordt betaald voor de afgenomen dienst door de wederpartij. Bedrag wordt voor de totstandkoming van de overeenkomst kenbaar gemaakt.
 6. Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen UPgrade en de wederpartij.
 7. Partijen: UPgrade en de wederpartij.
 8. UPgrade: stichting UPgrade Schoolprestaties, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor cognitieve ontwikkeling van de kinderen.
 9. Wederpartij: de rechtspersoon of natuurlijk persoon (ouder/verzorger) die een overeenkomst sluit met UPgrade.

 

Artikel 2 Reikwijdte algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van UPgrade.
 2. Eventuele afwijkingen in deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde onverminderd van toepassing.
 4. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of niet meer geldig is, zullen partijen trachten in goed overleg met elkaar tot overeenstemming te komen over een nieuwe bepaling.
 5. UPgrade heeft het recht de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen en op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. De wijzigingen en/of aanvullingen treden 30 dagen na bekendmaking daarvan in werking, of op enige ander tijdstip zoals vermeld in de bekendmaking. De bekendmaking vindt plaats door plaatsing van de gewijzigde algemene voorwaarden op de website van UPgrade en/of door toezending daarvan per e-mail.

 

Artikel 3 Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen na het ondertekenen van het inschrijfformulier.
 2. Inschrijving is voor minimaal 3 maanden. Daarna is het maandelijks opzegbaar.
 3. De overeenkomst heeft een opzegtermijn van 1 maand. Het is schriftelijk opzegbaar door middel van een uitschrijfformulier. Het uitschrijfformulier is alleen gelding na goedkeuring en ondertekening van een bestuurslid/coördinator. De wederpartij krijgt een kopie van het ondertekende uitschrijfformulier mee.
 4. Bij uitschrijving dient wederpartij alle studieboeken in te leveren, anders wordt de borg ingehouden en dient de wederpartij aanvullend een boete van € 50,- te betalen.
 5. Indien de wederpartij zijn betalingsverplichting niet voldoet kan UPgrade de uitvoering van de overeenkomst opschorten.
 6. UPgrade mag de overeenkomst opzeggen als de wederpartij in gebreke blijft.
 7. Een inschrijving duurt uiterlijk tot het einde van het betreffende schooljaar. Per einde schooljaar worden alle leerlingen automatisch uitgeschreven.

 

Artikel 4 Vergoeding en betaling

 1. De tarieven die staan op het inschrijfformulier zijn van toepassing.
 2. UPgrade behoudt zich het recht om de prijzen tussentijds te wijzigen.
 3. De maandelijkse bijdrage geeft recht op vier (bij)lessen per maand.
 4. Het moment van inschrijving is bepalend voor de hoogte van de prijs van de eerste maand.
 5. De wederpartij kan aan het begin van een maand of aan het eind van een maand de diensten aanpassen, wijzigen en of wisselen.
 6. Borgsom dient door ieder wederpartij betaald te worden en het bedrag is gelijk aan de maandelijkse bijdrage.
 7. Borgsom, leerlingenpakket en eventuele administratiekosten worden direct contant betaald voor of bij de eerste les.
 8. Borg wordt terugbetaald door UPgrade bij een juiste uitschrijving (d.w.z. 1 maand vooraf opzegging, inleveren van de studieboeken en zonder betalingsachterstand). De terugbetaling kan in contant of per bank zijn of verrekend worden met openstaande betalingsverplichting.

 

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden

 1. Wederpartij kan kiezen tussen contante betaalwijze of middels automatische incasso.
 2. Bij contante betaalwijze dient wederpartij 3 maanden vooraf te betalen, dit is voor de aanvang van de eerste lesdag. Tevens dient eenmalig administratiekosten van € 25,- en borg te worden betaald. Na einde van de 3 maanden dient de wederpartij weer 3 maanden vooraf te betalen.
 3. Bij de keuze voor betaalwijze automatische incasso dient een machtigingsformulier te worden ingevuld en ondertekend. De automatische incasso geschiedt maandelijks vooraf (begin van de maand). Bij elke storno wordt € 2,50 in rekening gebracht.
 4. Alle basisonderwijsleerlingen vanaf groep 5 dienen eenmalig € 20,- huur te betalen voor het leerlingenpakket. Het leerlingenpakket blijft eigendom van UPgrade.

 

Artikel 6 Niet-tijdige betaling (incassotrajecten)

 1. Bij een betalingsachterstand van langer dan een maand kan UPgrade de zaak melden bij een incassobureau. Indien UPgrade overgaat tot (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten) voor rekening van de wederpartij. Als de zaak wordt overhandigt aan een incassobureau, brengt UPgrade € 25,- incassokosten in rekening.
 1. UPgrade kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de lopende incassokosten en eventueel de kosten voor de studieboeken worden voldaan.

Artikel 7 Verplichtingen van de leerling

 1. De leerling dient zich in te zetten voor eigen ontwikkeling.
 2. De diensten hebben een vaste starttijd. De leerling dient zorg te dragen om tijdig te komen en de diensten bij te wonen. Daarnaast dient de leerling de opgelegde werkzaamheden naar behoren uit te voeren.
 3. Opgegeven huiswerk dient te allen tijde gemaakt te worden, zodat de begeleider de sterke en zwakke punten kan zien. Leerling mag geen spullen, die eigendom zijn van Upgrade, zonder toestemming meenemen.
 4. Leerling mag op geen enkele wijze andere leerlingen en begeleiders discrimineren, pesten, (fysiek) geweld gebruiken.
 5. Het is leerling noch wederpartij toegestaan de door UPgrade verstrekte materialen, zoals opgavenbundels, toetsen, studieboeken en hand-outs, zonder voorafgaande toestemming van UPgrade te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, en/of ter kennis van derden te brengen.
 6. Het is verboden wijzigingen of aanpassingen van welke aard ook aan te (doen of laten) brengen in het studiemateriaal, dat in het kader van de cursus, training of studiebijeenkomst aan de wederpartij ter beschikking is gesteld.

 

Artikel 8 Verplichtingen van UPgrade

 1. Na aanmelding zal UPgrade haar uiterste best doen om zo snel mogelijk een geschikte begeleider te vinden of in een geschikte klas te plaatsen. UPgrade kan echter nooit de garantie geven dat elke leerling geholpen kan worden of dat er een geschikte begeleider gevonden kan worden. Als een dergelijke situatie zich voordoet, zal UPgrade de ouder hiervan op de hoogte brengen.
 2. UPgrade verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen het afgenomen dienstenpakket. UPgrade biedt echter geen garantie voor de te behalen studieresultaten en is geenszins aansprakelijk voor tegenvallende resultaten.
 3. UPgrade zal redelijkerwijs zijn uiterste best doen zich in te zetten voor de leerling binnen het afgenomen dienstenpakket. Indien er wegens overmacht meer dan twee inhaallessen zijn ontstaan door wederpartij, dan komen de lessen te vervallen.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. De leerlingen dienen na de les op tijd opgehaald te worden. UPgrade is niet aansprakelijk voor de gevolgen bij het later ophalen van de leerling.
 2. Voor de begeleiding en alles wat daar bij komt kijken is UPgrade volledig afhankelijk van de medewerking van de leerling. Als de leerling niet meewerkt, bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is UPgrade hiervoor, en als gevolg hiervan het niet slagen van de begeleiding, niet aansprakelijk.
 3. UPgrade biedt geen garantie voor te behalen (studie)resultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten.
 4. UPgrade is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen van de leerling tijdens het bezoek aan een UPgradevestiging.
 5. UPgrade is niet aansprakelijk voor contact tussen begeleider en leerling buiten de locatie.
 6. De aansprakelijkheid van UPgrade, daaronder begrepen aansprakelijkheid voor letsel- en overlijdensschade, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor UPgrade is verzekerd.
 7. Leerling en wederpartij zijn verplicht deugdelijk verzekerd te zijn (zoals wettelijke aansprakelijkheidsverzekering).

 

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op elke overeenkomst tussen UPgrade en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de wederpartij woonachtig of gevestigd is in het buitenland.
 2. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

Artikel 11 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop UPgrade geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor UPgrade niet in staat is de verplichtingen na te komen, werkstakingen in de organisatie van UPgrade, ziekte en/of vertrek van de begeleider daaronder begrepen.
 3. In geval van overmacht zal UPgrade zich inspannen om een passend alternatief te bieden voor de dienst op een ander tijdstip of bij een andere begeleider. Indien dat niet mogelijk blijkt, dan kan wederpartij de overeenkomst kosteloos opzeggen waarna UPgrade een eventueel betaald bedrag uiterlijk een maand na de definitieve opzegging door wederpartij terugstort op een door wederpartij aan te duiden bank- of girorekening
 4. In geval van overmacht bij een door UPgrade aangeboden dienst, voortkomende uit ziekte van een door UPgrade ingeschakelde begeleider of andere persoon welke rechtstreeks bij de uitvoering van de opdracht is betrokken, verplicht UPgrade zich ertoe zich maximaal in te spannen om leerling (met voorrang) in te delen bij een andere door UPgrade aangeboden dienst. Hierbij heeft UPgrade het recht om af te wijken van het maximaal aantal leerlingen dat bij een docent deelneemt aan de dienst.

 

Artikel 12 Vakanties en Feestdagen

 1. Gedurende de reguliere schoolvakanties – tenzij anders is medegedeeld – is UPgrade gesloten, evenals op de volgende officiële feestdagen: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Tweede Pinksterdag. Gedurende deze vakantieperiodes en dagen is de wederpartij de reguliere vergoeding verschuldigd. Deze dagen worden niet op het maandbedrag in mindering gebracht, er is bij het vaststellen van het maandbedrag reeds met feestdagen rekening gehouden.
 2. Gedurende de zomervakantie is UPgrade gesloten. Zonder tegenbericht wordt ervan uitgegaan dat de leerling tot de officiële datum van aanvang van de vakantie actief is bij UPgrade.
 3. Gedurende de zomervakantie is de wederpartij geen vergoeding schuldig.

 

Artikel 13 Weigering/ uitschrijving van leerlingen door UPgrade

UPgrade houdt zich te allen tijde het recht om een leerling te weigeren tot toegang of uitschrijven mits:

 1. De begeleider, coördinator en kwaliteitsmedewerker hiertoe het bestuur verzoekt
 2. De leerling is een (1) storingsfactor (2) toont blijvend pestgedrag en (3) demotiveert de begeleider.
 3. De leerling schuldig is aan vernieling, beschadiging of vervuiling ten nadelen van UPgradevestiging. UPgrade kan ouders aansprakelijk stellen voor de kosten die hiermee gemoeid zijn.

 

Artikel 14 Privélessen afspreken, verschuiven en annuleren

 1. Het kind dient ingeschreven te zijn voordat er les gegeven kan worden. Zoals aangegeven in artikel 3 dient er een overeenkomst tot stand te komen. Na het aangaan van de overeenkomst zal er een begeleider gekoppeld worden aan de leerling. Het afspreken van privélessen gebeurt geheel in overleg met de begeleider.
 2. Bij verhindering is de leerling (of ouder) verplicht dit te melden bij de begeleider. Er wordt dan zo snel mogelijk een andere afspraak gemaakt. Het afzeggen of verzetten van een privéles dient minimaal 24 uur voor aanvang te gebeuren. Bij niet of te laat afzeggen, wordt de afgesproken tijd volledig in rekening gebracht, tenzij dit naar oordeel van UPgrade onredelijk is.
 3. Bij ziekte van de leerling dient dit uiterlijk 5 uur van te voren, bij de begeleider, worden aangegeven. Als een privéles van de kant van de begeleider wordt afgezegd, wordt uiteraard niets in rekening gebracht.
 4. Elk manier van afmelden dient aangegeven te worden bij de begeleider, die gekoppeld is aan de leerling. Een derde mag er niet tussen komen, als de wederpartij streeft naar een tijdige afmelding.
 5. Per maand mag er 1 privéles, door de kant van de wederpartij, en 1 privéles, door de kant van de begeleider, meegenomen worden naar de volgende maand. Indien er meer dan 1 privéles is afgezegd, door de wederpartij/begeleider, dan dienen die lessen binnen dezelfde maand ingehaald te worden. Als er meer dan 1 privéles door de kant van de wederpartij ontstaat, wordt deze les niet ingehaald.
 6. Bij groepsactiviteiten en -lessen is/kan er nooit sprake zijn van een inhaalles.
 7. In geval van verschil van mening omtrent de juistheid van afspraken geldt de administratie van onze begeleiders als beslissend.
 8. Bij (langdurige) ziekte van de begeleider zal UPgrade proberen om een vervangende begeleider te vinden. Wij kunnen echter geen garantie bieden dat dit in alle gevallen zal lukken.

 

Artikel 15 Klachten

 1. Bij klachten of geschillen met betrekking tot de overeenkomst richt u zich in eerste instantie schriftelijk tot UPgrade. Klachten over de verleende diensten dienen door wederpartij zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk of per e-mail (info@stichtingupgrade.nl o.v.v. klacht) te worden gemeld aan UPgrade. De ingebrekestelling dient een duidelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten. Bij voorkeur worden klachten tevens telefonisch gemeld teneinde zo spoedig mogelijk een oplossing te bewerkstelligen.
 2. Indien een klacht naar het oordeel van UPgrade gegrond is, dan zal UPgrade de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen diensten niet meer mogelijk blijkt, dan zal UPgrade slechts gehouden zijn tot terugbetaling van het gedeelte van het door wederpartij betaalde bedrag waarvoor geen diensten meer geleverd kunnen worden.
 4. Wederpartij dient aanwezig te zijn bij eventuele gesprek. Er zal sprake zijn van hoor en wederhoor van betrokkenen. Bij afwezigheid van de wederpartij kan UPgrade de klacht afsluiten zonder acties.
 5. Als de klacht niet in goed onderling overleg kan worden opgelost, kunt u of UPgrade het geschil voorleggen aan de rechter in Amsterdam.

 

Artikel 16 Geheimhoudingsplicht

 1. UPgrade draagt zorg voor geheimhouding van alle door wederpartij in het kader van de Ooereenkomst aan UPgrade beschikking gestelde gegevens en informatie.
 2. UPgrade mag de informatie, rapportages en adviezen van de wederpartij slechts gebruiken voor het doel waarvoor het ter beschikking wordt gesteld.
 3. UPgrade bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de hierboven genoemde doelen en ook niet langer dan wettelijk toegestaan of verplicht is. UPgrade neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoons-, verkeers- en gebruiksgegevens te beschermen.
 4. Behoudens verplichtingen die de wet, dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan, op UPgrade legt tot openbaarmaking van informatie, is UPgrade slechts tot geheimhouding verplicht van door de wederpartij aan UPgrade overlegde en als vertrouwelijk aangemerkte informatie.

 

Artikel 17 Slotbepaling

 1. Indien enige bepaling van deze overeenkomst nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden en of verklaard, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst onverminderd van kracht. UPgrade en de wederpartij zullen in dat geval in onderling overleg de nietige, ongeldige, niet-afdwingbare of onwettige bepaling vervangen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, ongeldige, niet-afdwingbare of onwettige bepaling in acht zullen worden genomen.
 2. Deze algemene voorwaarden vervangen alle eerdere versies en zijn vanaf het moment van inwerkingtreding van toepassing op alle reeds bestaande overeenkomsten.
 3. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
 4. Stichting Upgrade Schoolprestaties is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34323006

 


 • Upgrade  je  schoolprestaties

 • Waarom  wij  dit  doen:  elk  kind  is  belangrijk  en  heeft  recht  op  een  goede  aansturing  en  begeleiding.  Soms  is  een  duwtje  in  de  rug  voldoende!

 • Kwaliteit  staat  voorop:  het  bestuur  daagt  zichzelf  continu  uit  om  meer  te  doen  voor  de  kinderen  en  betere  begeleiding  te  bieden.

 • Wij  werken  leerlinggericht  bij  de  Weekendschool:  met  onze  Dashboards  zien  wij  de  vooruitgang  van  leerlingen  die  elke  maand  getoetst  worden.

 • Weekendschool  heeft  veel  betekend  voor  mijn  kind!

   

  Stichting  Upgrade  is  een  aanrader..

 • Stichting  Upgrade  zorgt  voor  discipline  bij  het  huiswerk.  VO  leerlingen  zijn  verplicht  om  huiswerk  mee  te  nemen  en  te  maken  onder  toezicht  van  ervaren  en  gemotiveerde  begeleiders.